000

Krónika 2016

2016.11.21. Presbiterek találkozója Szolnokon


A Dél-Pest Megyei Egyházmegye 2016. évi programrendjének utolsó állomásához érkezett 2016 november 19-én, Szolnokon, ahol az egyházmegye presbiterei -mintegy hetvenen - gyülekeztek össze a református gyülekezeti házban.


A találkozást és egyben továbbképzést is erősítő alkalmat Győri Péter Benjámin esperes, Selmeczi Lajos lelkész az egyházmegye missziói felelőse és Szilák-Túri Krisztina lelkész, egyben diakóniai felelős vezette. A napot indító áhítat Selmeczi Lajos igei szolgálatával indult, aki az irgalmas samaritánus (Lk 10, 25-37) példázatából kiindulva szólította meg a jelenlévőket abban, hogy a gyülekezetek és presbitériumaik, mennyire tudnak felelős módon élni az egyes településeken. Győri Péter Benjámin esperes kivetített előadásában érzékeltette az egészséges gyülekezeti életmodell jellemzőit.

Az előadást követő csoportos beszélgetéseket Szilák-Túri Krisztina által összeállított név - és hely megjelölés nélküli valóságosan megtörtént nehéz esetek megbeszélése követte. Az öt csoportra szétváló presbiterek a szervezők által kapott esetekről fogalmazták meg véleményüket, hogy ők hogyan oldották volna meg az esetben felvázolt bajba jutott embernek az ügyét úgy, mint Krisztushoz tartozó gyülekezet. A nap délutáni programja egyházmegyei presbiteri gyűléssel folytatódott, ahol az egyházmegyei pályázat és a megüresedett GAS, valamint az ifjúsági tisztségviselők választásának megoldásra váró kérdései kerültek megbeszélésre. Az egész nap levezetését és háttérmunkáját a szolnoki evangélikus gyülekezet tagjainak vendégszeretete segítette. 

Cikk és képek: Kustra Csaba2016.10.31. LMK Pilisen


Az egyházmegye aktuális lelkészgyűlése november 9-én Pilisen a gyülekezeti teremben lett megtartva, mely találkozón az éppen esedékes igehirdetési előkészítőt (Jer. 8, 4-7) Németh Mihály maglódi lelkész vezette be.A napot elkezdő úrvacsorai istentiszteletet és az előkészítő utáni előadást dr. Fabiny Tamás püspök tartotta. A püspök előadásában beszámolt személyes élményeiről Ferenc pápa reformáció ünnepe alkalmából történt lundi látogatásával kapcsolatban.Az előadás után lehetőség volt akár az előadásrólakár más aktuális kérdésekről a közös beszélgetésre.

Cikk és fotó: Kustra Csaba


2016.10.31. Lelkésziktatás Cegléden


A ceglédi evangélikus templomban 2016 október 29-én beiktatásra került a gyülekezet első női lelkésze  Szlaukó Orsolya. Az iktatás szolgálatát Győri Péter Benjámin esperes végezte, aki igehirdetését János levélének 3 fejezetéből választotta: „Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk….” Bátorító szavaiban kiemelte azt a reménységet, amit már Isten megtett értünk Krisztusban, és ami már a miénk. Szlaukó Orsolya a beiktatás után igehirdetésében szintén a reménységről beszélt a Zsidókhoz írt levél 6. fejezetéből: „ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya.” Az igehirdetések után az ünnepi közgyűlés következett, melynek levezetését Majorosné Lasányi Ágnes felügyelő helyettes segítette. A beiktatás eseményének  jegyzőkönyvi rögzítése után, mind egyházi mind világi részről a köszöntések sora következett, akik kedves szavakkal bátorították a lelkésznőt.  Az ünnepséget végül szeretetvendégség zárta le.

Cikk és kép: Kustra Csaba


2016.10.24. Ifjúsági vezetőklub Szolnokon


A 2016/17. évi ifjúsági klub sorozat első alkalma november 21 és 22 kezdődött el a Szolnoki Evangélikus Gyülekezetben.  A sorozat témájának előkészítését Kiss Szabolcs Máté és Győri Péter Benjámin lelkész dolgozta ki.Ennek a sorozatnak a gon-dolatmenete most a növekedés köré épül: Növekedés testben, értelemben, lélekben. A közös beszélgetéseket egyszerű kérdések inspirálták: Miért jó a növekedés? Mi-ben lehet növekedni? Hogyan növekedjünk?  A beszélgetéseket az eddig megszo-kott oldott hangulatú éneklések, játék szakította meg. Természetesen nem maradt el a igehallgatás, imádság és az igetanulmányozás sem. A sorozat következő alkalma 2017 februárban várható. Köszönet a Szolnoki Evangélikus Gyülekezetnek a találkozó helyszínének biztosításáért.

Cikk és kép: Kustra Csaba


2016. 10.15. Emlékezés dr. Raffay Sándor püspökre


A munkaprogramban október hónapra tervezett Dél-Pest Megyei lelkésztalálkozó 2016. október 12-én a szolnoki gyülekezet templomában és gyülekezeti házában valósult meg. A gyűlés napi menete a megszokott rendben történt ugyan, mégis kü-lönlegessé vált Zászkaliczky Péter ny. lelkész előadásával. Az előadás aktualitását dr. Raffay Sándor egykori evangélikus püspök születésének 150. évfordulója adta. A gondosan válogatott gondolatmenet azonban nem az egykori püspök életútjának újragondolására épült, hanem azokra a megnyilatkozásaira, amiket, mint lelkipásztor, olykor kínos élethelyzetekben mondott el, korának sajátos világában. A visszaemlékezésnek ez a szempontja minden jelenlévő lelkésznek izgalmassá tette az életút felidézését. Köszönet ezért Zászkaliczky Péter ny. lelkésznek, hogy az idő korlátozottsága és a téma nagysága ellenére összeállítását bátorító bizonyságtételként is hallgathatta meg minden jelenlévő.

Kép és cikk: Kustra Csaba


2016.09.15. Munkaévet kezdő lelkészgyűlés TápiószentmártonbanA nyári hónapok kihagyása elteltével újra megkezdődött a lelkészgyűlések sorozata is. A 2016/17 munkaév első találkozója 2016. szeptember 14-én Tápiószentmártonban került megrendezésre.A napot kezdő Istentiszteletet Horváthné Csoszánszky Márta pilisen szolgáló lelkész végezte a lelkészekből szerveződött dicsőítő zenekar támogatásával.  A vasárnapra felkészítő közös beszélgetést Heinemann Ikdikó vecsési lelkész vezette be.A nap második felében minden résztvevő lelkész lehetőséget kapott arra, hogy megossza a jelenlevő közösséggel azokat a gondolatokat, amik éppen foglalkoztatják, a friss nyári élményeket, gyülekezeti eseményeket, és terheket. Az együttlét zavartalan megtartásának körülményeit a vendéglátó tápiószentmártoni gyülekezet biztosította.

Fotó és cikk: Kustra Csaba2016.09.08. Közgyűlés Irsán


Az egyházmegye az új rend szerint nem decemberben, hanem  2016. szeptember 7-én Irsán tartotta munkaévzáró közgyűlését. Győri Péter Benjámin esperes bevezető igei gondolataiban Ézsaiás próféta szavaival: -sebek árán gyógyulás- köszöntötte és bátorította a gyülekezetek képviselőit. Bak Péter felügyelő vezetésével elfogadásra kerültek a 2016. évi jelentések és beszámolók, illetve a 2016/17. évre vonatkozó tervek.  A közgyűlés végén néhány gyülekezeti eseményre hívták fel a jelenlévők a figyelmet. Köszönet az irsai gyülekezetnek, hogy újra helyet adtak ennek a gyűlésnek.


Fotó és szöveg: Kustra Csaba2016.08.11. Tíz éves a szolnoki „partitúra” zenei tábor


Ebben az évben immár tízedik alkalommal került megrendezésre a zenei tábor július 31 és augusztus 6 között. Ennek a bizonyos tíz éves folyamatnak a jelentősége talán nem is annyira a résztvevőknek, hanem a tábornak helyet adó azt szervező gyülekezetnek vált hangsúlyossá. Ezt a bizonyos jelentőséget érzékeltette az a nagyméretű jubileumi torta is, melynek elfogyasztása az 53 résztvevő számára a záró esti vacsora fénypontjává is vált.Elmondható az is, hogy az egész hét gondolatvilágát nemcsak az elmúlt tíz év, hanem Jézus szava is áthatotta János evangéliumának 6. fejezetéből:  „ A beszédek, amelyeket mondtam nektek, Lélek és Élet.” (63. vers)  A tábort előkészítő vezető csapat oda figyelt arra, hogy az evangélium kijelentése reggeli-esti áhítatok mellett a csoportos beszélgetésekben, csoportos jelenetekben, dicsőítésekben, játékokban, vetélkedőkben is megjelenjen. Ezt segítette a hét téma felbontása is: 1. Mi hajt? Mi az életed?  2. Erre szomjazol.  3. Ismerd meg Isten igazságát!  4. Ismerd meg Isten kegyelmét! 5. Bízz benne! 6. Engedj neki! Formálódj! Növekedj!  A szombati záró napon tartott morzsaszedegető, kiértékelő beszélgetésekből kiderült, hogy Isten igéjének életet adó ereje va-lamilyen formában mindenkit megérintett a hét során.A tábor lelki vezetését Győri Péter Benjámin esperes, Kustra Csaba lelkész, Végh Miklós református lelkipásztor és Kiss Szabolcs Máté végezték.

Köszönet az evangélikus és református gyülekezet tagjainak és segítőknek, akik imádságaikkal, adományukkal és szolgálatukkal támo-gatták a tábor működését és az evangéliumban is megszólaló célját. 

Cikk és képek: Kustra Csaba2016.06.11. A Börzsönyben és a Felvidéken kirándultak a Dél-Pest megyei Egyházmegye lelkészei


„Szemeiket a hegyekre emelték”

A síkvidéken élő, de még a dimbes-dombos területen lakó ember is rácsodálkozik a hegyek fenséges magaslataira. Az ilyen ember a zsoltáros szavaival együtt állapítja meg: „Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön…” (121. Zsoltár 1-2)
A Szolnoktól-Vecsésig, Maglódtól-Gyónig elnyúló; a Gödöllői-dombságtól az Alföldig terjedő Dél-Pest megyei Evangélikus Egyházmegye Lelkészi Munkaközössége június 8-9-én tartotta, szokásosnak nevezhető, csapaterősítő kirándulását – ezúttal a hegyek között.  A Varsányi Ferenc dunaharaszti lelkész, Lmk elnök által szervezett út első állomása Nagybörzsönyben volt.  A település XIII. században épült Árpád-kori templomában Csadó Balázs irsai lelkész tartott úrvacsorás istentiszteletet. Ezt követően a Bányásztemplomot és a Vízimalmot tekintették meg Isten Igéjének szolgái.

Útjuk innen a börzsönyi Fekete-völgybe vezetett, ahol festői környezetben foglalták el szállásukat. Itt lehetőségük nyílt egyéni elcsendesedésre, csoportos beszélgetésekre. Győri Péter Benjámin esperes vezetésével megvitatták a lelkészi életpályamodell kérdéseit.  Kikapcsolódásukat kerékpározás, pecázás, túra, szauna, úszómedence, különböző társasjátékok segítették.

Másnap a Felvidéken folytatódott a program. A szentantali Koháry-Coburg kastély felkeresését követően, a hegyekkel övezett, káprázatos fekvésű Selmecbányán megnézték az Óváros nevezetességeit.  Az evangélikus templomban erőtől áthatottan énekelték el Luther himnuszát: az „Erős vár a mi Istenünk”-et. Elgondolkodtak a bányaváros magyarságának és evangélikusságának nagyarányú megfogyatkozásán, valamint a selmeci Evangélikus Líceum – ahol egykor Petőfi és Mikszáth is tanult - lehangoló állapotán. 

Egy kirándulásról természetesen a gasztronómiai élvezetek sem hiányozhatnak. Többen megkóstolták a brindzás sztrapacskát, jó szlovák sört kortyolva hozzá.

Az út utolsó állomása Zólyom vára volt, ahol a legjelentősebb reneszánsz költőnk, Balassi Bálint született.

A Dél-Pest megyei Evangélikus Egyházmegye lelkészi kara személyi változáson megy át. A kirándulás végén Péter Zoltán lelkész és Zahorecz Pál lelkészjelölt elköszöntek szolgatársaiktól, mivel másik egyházmegyében folytatják szolgálatukat. A maradók a szeretet kíváncsiságával várják új kollégáikat Ceglédre és Pilisre, azzal a reménységgel, hogy jövőre velük együtt kirándulnak majd.

Addig is a Dél-Pest megyei fraternitás tagjai, szívükben őrizve jól sikerült kirándulásuk emlékét, tekintetüket a hegyeken túlra, Istenre emelik, tudva: onnan jön segítségük.

Németh Mihály2016.06.10 Tisztségviselők találkozója Pilisen


Közösség a küldetésben címmel az egyházmegye tisztségviselői 2016. május 21-én, szombaton, Pilisen gyűltek össze.


A nap témáját Győri Péter Benjámin esperes vezette. A találkozón belül Fodos Gábor új gyűjteményi felelős beiktatására is sor került.


Az esperes felvezető gondolatai után csoportos beszélgetések és egyéni hozzá-szólások segítették a résztvevőkben a téma elmélyítését. A vendéglátásért köszönet a helybeli gyülekezet lelkes csoportjának helytállásáért.

Képek: Kustráné Balázs Mónika 


2016.04.25 "Hirdessétek" címmel énekkari találkozót tartottunk Szolnokon.


A Dél-Pest Megyei Egyházmegye gyülekezetei 2016. április 24-én dél-után 4 órai kezdettel, a Szolnoki gyülekezet templomában tartották az énekkari találkozót. 
Ebben az esztendőben a házigazda szolnoki gyülekezet mellett, az alberti, pilisi, vecsési, ceglédi, maglódi énekkarok érzékeltették azt a munkát és szolgálatot, amit ezen a téren a gyülekezetben végeznek. 


Győri Péter Benjámin esperesként és házigazdaként az 1Péter 2,9  ige alapján köszöntötte az egybegyűlteket: „Ti pedig választott nemzettség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek a hatalmas tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” Az esperes köszöntő gondolataiban kiemelte, hogy a hiteles gyülekezeti éneklés lényege az minden időben egy természetes visszatükröződése Isten lényének. Amennyiben ez nem így van, az baj. Ha nem isteni jó, akkor Isten hiányzik belőle. Ez az énekkari találkozó is azért jött létre, hogy itt vele találkozzunk. 


A találkozó Hepp Éva egyházzenei felelős az alberti gyülekezet karvezetője szervezésével és vezetésével valósult meg. Ez nem csak az előkészületekben, hanem a közös záró ének levezetésében is megmutatkozott. Az alkalmon meghívottként részt vett a szolnoki TV stábja is, akik interjúkkal és néhány perces felvétellel adtak hírt az egész város felé mindarról, amik a templom falain belül történtek.  A nap izgalmait szeretetvendégség zárta le. Köszönet érte a házigazda szolnoki gyülekezetnek. 


Szöveg és képek: Kustra Csaba


2016.03.21. Egyházmegyei bibliaverseny Albertiben


A Dél-Pest Megyei Egyházmegye gyülekezeteinek hittanos csoportjai 124 fővel és kísérőikkel az Alberti Evangélikus Templomban gyülekeztek össze 2016. március 19-én, szombaton, hogy ráhangolódjanak az előttük álló korcsoportonkénti versenyre. A nyitó, egyben ráhangolódó Istentiszteletet Csadó Balázs lelkész és Győri Péter Benjámin esperes vezette. A bibliaverseny megjelölt témája a Mózes első könyvében található József történetére épült, mely téma és életút, mind a reggeli áhítatban, mind a feladatlapok megoldásaiban végig kísérte a résztvevőket. A gyermekekre jellemző versenyszellem, és izgalom átjárta az egész napot, mely a templom melletti iskolában zajlott. A végső eredményhirdetés szerint a pilisi és a szolnoki gyülekezetekből jutottak tovább azok a csoportok, akik országos megmérettetésen folytathatják tovább a „versenyt”. Közös meggyőződésünk, hogy az Isten igéjével való foglalkozásnak - bármilyen formája is legyen - javára van minden embernek. Köszönet Balog Eszter lelkésznek és a hozzá csatlakozó önkéntes segítőknek a nap előkészítésében, levezetésében, és az Alberti Gyülekezet vendégszeretetéért.


Cikk és kép: Kustra Csaba
2016.03.01. Érezd jól magad! – címmel, újra ifjúsági vezető klub volt Szolnokon.A 2015-2016. évadra tervezett hétvégékből, most a második találkozóra került sor 2016. február 26-án és 27-én, péntek estétől, szombat estéig. A találkozóra a szolnoki gyülekezet mellett az ország különböző ifjúsági csoportjainak képviselőiből is gyűltek össze azok az érdeklődők, akik ezen a hétvégén vállalkoztak a kijelölt téma feldolgozására. A főtéma mellett, még további két kapcsolódó alcím is terítékre került: Mivel töltöd az idődet? Mire van szabadságod?A beszélgetések során felvetett gondolatok, kérdések alapvetően nem a jelen kor gondolkozásmódja és szokásai felől, hanem Isten igéje nézőpontjából lettek kielemezve. Ebben találóan szólította meg a jelenlévőket János evangéliumból idézett mondat: …megismeritek az igazságot, és az igazság (valóság) megszabadít titeket… (Jn 8,32) vagy Jakab levélből: …aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette…..azt boldoggá teszi cselekedete. (Jak 1, 25) illetve a bibliai József életútjának tanulsága (1Móz 37-45) és több más a témához kapcsolódó ige és történet.A lényegre törő és többeknek megdöbbentő módon elhangzott kijelentéseket és következtetéseket közös éneklés, vidám hangvételű beszélgetések és finom ételek közös elfogyasztása tette oldottá. A hétvége megszervezését és levezetését Győri Péter Benjámin esperes, Kiss Szabolcs Máté ifjúsági szervező és Kustra Csaba lelkész segítette és irányította. A helyszínt a Szolnoki Evangélikus Gyülekezet biztosította. A sorozat következő hétvégéje április 8 és 9-én várható, melynek vezérgondolata: Éreztesd!

Képek és cikk: Kustra Csaba


 2016.02.15. Pénztárosok találkozója Pilisen


A Dél-Pest Megyei Egyházmegye életében minden év-ben fontos helyet kap a gyülekezetek közötti gazdasági, pénzügyi egyeztetés és a „közös nevezők” kialakításához szükséges tájékoztatás. Ez történt meg 2016. február 13-án, szombat délelőtt a Pilisi Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében, melyre mintegy húsz pénztáros és pénzügyekért felelős személy gyűlt össze.A 2015-2016. évi gyülekezeteket érintő számviteli feladatokra való felkészítést Dobrovolni Máté egyházmegyei másodfelügyelő, korábbi számvevőszéki elnök és Cservenák Anna az Országos Egyház képviselője végezte, akik az un. mókus és libra könyvelési programok kivetített oldalait áttekintve segítették a pénztárosokra váró pénzügyi beszámolók elkészítését. A tájékoztató előadások után a jelenlévők lehetőséget kaptak személyes kérdéseik megbeszélésére is.Megállapítható, hogy minden egyes gyülekezetnek kihívást jelent a hosszú évtizedekig kézzel írott, sok esetben kockás füzet szintjén vezetett könyvelési módszerről átállni a digitális rendszerű könyvelésre és gondolkozásmódra. Ez a megyei szintű fórum arra hívatott, hogy ezt az átállást segítse, erősítse. Köszönet ezért az előadóknak, és a pilisi gyülekezet befogadó vendégszeretetének.

Cikk, kép: Kustra Csaba2016.01.22. LMK Dabas-GyónonA várható egyházmegyei események sora 2016. évben január 13-án a Gyónon megtartott lelkészgyűléssel indult.Az Istentisztelet szolgálatát Varsányi Ferenc a vasárnapi igei előkészítőt Balog Eszter és az előadást Csadó Balázs lelkészek végezték.
A Gyóni gyülekezet vendégszeretetében ezúton sem csalódtak azok a lelkészek, akik részt vettek ezen a találkozón.Kép, cikk: Kustra Csaba